30% کاهش مصرف برق

جبران سازی توان راكتيو يكی از ابزارهای بهينه سازی هزينه انرژی و برگشت سريع سـرمايه است. در طول چند سال گذشته با بهره گيری از مواد جديد و روشهای توليد پيشرفته، خازنهايی با تلفات بسيار اندك در حجم های كوچك ساخته شده است. با توسـعه وتوليـد كنتاكتـورهی خـازنی و رگـولاتورهای ميكـروپرسسوری بسيار پيشـرفته كه تضمين كننده رفتار مناسب وبهينه بانك خازنی به تغييرات بار است، بانكهای خازنی كاملا قابل اعتماد گرديده*اند. با اين وجود دلايل بسياری بر لزوم آشنايی مشاوران و مصرف كنندگان باجنبه های پيچيده اين موضوع وجود دارد.

بدليل افزايش اعوجاجهای هارمونيكی درشبكه های فشار ضعيف و متوسط ، طراحی بانكهای خازنی بسيار مشـكل و پيچيده شده اند. يكسو سازها، كنترلرهای الكترونيكی موتورها، مبـدلهای فركـانس و ديگر بارهای الكتـرونيكی براي جبـران توان راكتيو مصرفی، نياز به خازن دارند و در عين حال اين مصرف كنندگان مولد هارمونيك هستند. در صورت نزديك بودن فركانس رزونانس مجموعه ترانس و خازن به فركانس هارمونيكها، امكان وقوع خطر بسيار محتمل است. بنابراين به منظور اجتناب از مسايل و هزينه های بعدی پيشنهاد ميگردد تا افراد با تجربه برای دستيابی به طرحی مناسب مورد مشاوره قرارگيرند.اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتريكی برای انجام كار مفيد نيازمند مقداری توان راكتيو بری مهيا كردن شرايط لازم برای انجام كار می باشند. بعنوان مثال " موتورهای الكتريكی "A.C برای تبديل انرژی الكتريكی به انرژی مكانيكی، نيازمند توليد شار مغناطيسي در فاصله هوايی موتور هستند. ايجاد شار تنها توسط تـوان راكتيـو امكان پذير و با افزايش بار مكانيكی موتور مقدار توان راكتيو بيشتری مصرف می گردد.

عمده مصرف كنندگان انرژی راكتيو عبارتند از :

1)- سيستم های الكترونيك

الف- مبدل های AC/DC- Rectefiers
ب- مبدل های DC/AC - Inverters
ج- مبدل های AC/AC - Converters
د- چاپرها Choppers

2) مصرف كنندگان يا تجهيزاتی كه دارای مشخصه غير خطی هستند.

3) مصرف كنندگانی كه در شكل موج ولتاژ محل تغذيه خود اعوجاج (هارمونيك) ايجاد مینمايند .

4) متعادل ساز های بار های نا متعادل

5) تثبيت كنندههای ولتاژ

6) كورههای القايی

7) كورههای قوس الكتريكی

8) سيستم های جوشكاری AC , DC

همانگونه كه ذكر شد مصرف انرژی راكتيو اجتناب ناپذير است.

انتقال انرژی راكتيو، انتقال جريان الكتريكی است و انتقالش نيازمند به كابل با سطح مقطع بزرگتر، دكل های فشار قوی مقاومتر و در نتيجه هزينه های مازاد است. همچنين افزايش تلفات الكتريكی و كاهش راندمان شبكه را نيز به همراه دارد. در مواردی مانند كاربردهای الكترونيك و متعادل سازی بارهای نامتعادل حتی انتقال انرژی راكتيو هم كار ساز نبوده و بايد انرژی در محل توليد گردد.

خازن اصطلاحا توليد كننده انرژی راكتيو است، اما خازن توان راكتيو توليد نكرده بلكه مصرف كننده آن نيز ميباشد. فقط در زمانی كه سلف انرژی راكتيو در خود ذخيره می نمايد (ازشبكه می كشد) خازن، انرژی ذخيره شده خود را به شبكه تحويل می دهد و در زمانی كه سلف انرژی ذخيره شده اش را به شبكه پس می دهد خازن از شبكه انرژی می كشد. حال اگر سلف و خازن در كنار هم قرار گيرند، هنگاميكه خازن انرژی می دهد سلف آن انرژی را می گيرد و زمانی كه خازن انرژی می گيرد سلف انرژی می دهد كه موجب تعادل انرژی بين سلف و خازن گشته و ديگر تبادل انرژی بين مصرف كننده و شبكه صورت نمی گيرد.جبران ساز توان اكتيو یا بهینه ساز مصرف برق:

جبران بار عبارت است از مديريت توان راكتيو ، كه به منظور بهبود بخشيدن به كيفيت تغذيه در سيستم های AC انجام می گيرد.اصطلاح جبران ساز در جايی استعمال می شود كه مديریت توان راكتيو برای مصرف كننده ها ( بارها ) صورت گيرد.جبران سازها معمولا" در محل هايی كه در تملك مصرف كننده قرار دارند ودارای بارهای راكتيو می باشند نصب می شوند.

شرکت بازرگانی بهمارک خوزستان تنها وارد کننده این نوع دستگاه هاست که دارای تاییدیه از وزارت نیروست وهمچنینن برای دستگاه های خود از دادگستری تهران تاییدیه کارکرد موثر گرفته است

دستگاه های جبران ساز یا همان پاور سیور های امریکایی ساخت کشور هنگ کنگ میباشند که بهمارک این گونه دستگاه هارو با 2 سال گارانتی تعویض عرضه میکند

که در زیر با انواع آن معرفی میکنیم:

تمامی دستگاه ها دارای تاییدیه کارکرد موثر از دادسرای تهران و پژوهشگاه وزارت نیرو میباشند

که پس از خرید به مشتری تقدیم میشود